STRATEGIA PODATKOWA GRUDNIK SP. Z O.O. ZA ROK PODATKOWY 2022

STRATEGIA PODATKOWA GRUDNIK SP. Z O.O. ZA ROK PODATKOWY 2021

    
STRATEGIA PODATKOWA GRUDNIK SP. Z O.O. ZA ROK PODATKOWY 2020

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY STRATEGII PODATKOWEJ


III. ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA SPORZĄDZENIE I REALIZACJĘ STRATEGII PODATKOWEJ


IV. SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ


V. PODSTAWOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (W RAMACH REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ)


VI. PROCEDURY – REGULAMINY PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE


VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM
 1. RYZYKO PODATKOWE
 2. REAKCJA NA RYZYKO PODATKOWE
 3. SZACOWANIE I OGRANICZANIE RYZYKA PODATKOWEGO
 4. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH.


 VIII. INFORMACJE O REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH I SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)


IX. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH W ZAKRESIE TRANSAKCJI ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI


XI. INFORMACJE W ODNIESIENIU DO TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI Z KRAJÓW LUB TERYTORIÓW STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ


XII. INFORMACJA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH


XIII. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PODATKOWYMI


I. WSTĘP       

            W związku z faktem, że spółka GRUDNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej – umowy o współdziałaniu w rozumieniu art. 20 ust. 1 Ordynacji podatkowej, a ponadto – w roku podatkowym 2020 – Spółka osiągnęła przychody podatkowe przekraczające 230 740 000 zł (równowartość 50 000 000 EUR), po stronie Spółki powstał obowiązek sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Strategia podatkowa”) w rozumieniu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1406 z późn. zm.).


            Strategia podatkowa wskazuje nie tylko politykę podatkową Spółki realizowaną w roku podatkowym 2020, ale również odnosi się do długoterminowych celów podatkowych Spółki, które są i będą realizowane w przyszłości. W tym miejscu należy dodać, że Spółka – od początku swojego istnienia – za cel stawiała sobie należytą realizację obowiązków w obszarze opodatkowania (w tym zwłaszcza regulowanie należności publicznoprawnych w prawidłowej wysokości, tj. opłacanie należnych podatków w wysokości i terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego).
Spółka dąży – przy zachowaniu należytej kontroli procesów zachodzących wewnątrz i na zewnątrz – do zidentyfikowania i prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych, w szczególności w zakresie sprawozdawczości podatkowej, jak i zarządzania ryzykiem podatkowym.

            Dodatkowo, Spółka stawia sobie za cel stworzenie skutecznej i transparentnej polityki podatkowej w Spółce, która uwidoczni zgodność postępowania z przepisami prawa podatkowego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY STRATEGII PODATKOWEJ

 1. Strategia podatkowa Spółki oparta jest na wartościach i zasadach postępowania przyjętych i od początku istnienia Spółki realizowanych. Wartości te wspierają etyczne prowadzenie biznesu we wszystkich jego obszarach, w tym w obszarze podatkowym.


            Przyjęte wartości determinują sposób postępowania również przy wdrażaniu konkretnych działań w zakresie obowiązków podatkowych, a nie tylko aktywności biznesowej Spółki, a także wyznaczają ramy dla polityk, procedur i procesów podatkowych. Punktem odniesienia dla działań w sferze podatkowej jest wzorzec odpowiedzialnego podatnika, który respektuje istotność podatków dla dalszego rozwoju gospodarczego i gotów jest współpracować z administracją podatkową. Spółka traktuje uiszczane podatki, stanowiące pochodną jej działań biznesowych jako wkład we wspieranie celów społecznych.

            Zgodnie z powyższymi założeniami Spółka zapewnia, że jej działalność jest zgodna z przepisami podatkowymi (tax compliance), w tym w szczególności uiszcza podatki w odpowiedniej wysokości i w wyznaczonym terminie, stosowane przez Spółkę rozwiązania podatkowe zawsze są uzasadnione względami biznesowymi, Spółka nie tworzy sztucznych konstrukcji, nieposiadających uzasadnienia biznesowego.

 1. Strategia podatkowa zawiera opis:
a) sposobu realizacji Strategii podatkowej przez odpowiedzialne za to organy/osoby;
b) podstawowych działań podejmowanych w celu realizacji Strategii podatkowej;
c) procedur podatkowych obowiązujących w Spółce;
d) zasad zarządzania ryzykiem podatkowym i „apetytem na ryzyko”;
e) podejścia do informowania o schematach podatkowych (w ramach MDR);
f) złożonych przez Spółkę wniosków o wydanie interpretacji ogólnych i indywidualnych, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych;
g) procesów oraz procedur w zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację;
h) zasad współpracy z podmiotami powiązanymi celem prawidłowej realizacji
obowiązków podatkowych z tego wynikających;
i) zasad zawierania transakcji z podmiotami z krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych);
j) zasad planowania i wdrażania działań restrukturyzacyjnych;
k) kontroli i monitorowania Strategii podatkowej – celem realizacji jej założeń w przyszłych latach podatkowych;
l) zasad współpracy z KAS.

2. Strategia podatkowa odnosi się do przepisów prawa podatkowego nakładających na Spółkę obowiązki w zakresie prawa podatkowego, tj. w szczególności obowiązków w zakresie terminowego składania deklaracji podatkowych i uiszczenia należności publicznoprawnych, posiadania wymaganych przepisami prawa procedur podatkowych oraz zachowania należytej staranności w zakresie pełnienia roli płatnika

3. W roku podatkowym 2020 Spółka była w pełni świadoma obowiązku monitorowania zmian w przepisach prawa podatkowego pod kątem konieczności realizacji poszczególnych obowiązków podatkowych. Osoby odpowiedzialne w Spółce za realizację obowiązków w zakresie opodatkowania uczestniczyły w szkoleniach oraz samodzielnie poszerzały wiedzę z wprowadzanych zmian w prawie podatkowym.

III. ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA SPORZĄDZENIE I REALIZACJĘ STRATEGII PODATKOWEJ

1. Za sporządzenie niniejszej Strategii podatkowej odpowiada Zarząd Spółki, który przyjmuje Strategię podatkową w drodze uchwały.

2. Przy sporządzeniu niniejszego dokumentu – a także realizacji jego założeń w przyszłych latach podatkowych – Zarząd współpracuje z Dyrektorem Finansowym, Głównym Księgowym, doradcami zewnętrznymi oraz z innymi osobami, których udział w przygotowaniu i realizacji Strategii podatkowej jest konieczny.

2. Strategia podatkowa może zostać zmieniona przez Zarząd w drodze uchwały.

 IV. SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

 1. W roku podatkowym 2020 – celem prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – w Spółce:

a) sprawowana była kontrola wewnętrzna nad procesami podatkowymi w niej zachodzącymi w celu:

- bieżącej identyfikacji i realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym zwłaszcza celem terminowego składania wymaganych przepisami prawa deklaracji i wpłacania należności publicznoprawnych

- identyfikacji zaistniałych ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom ich wystąpienia;

b) stosowane były ustalone zasady kalkulacji zobowiązań podatkowych na poszczególnych etapach realizowanych działań (od momentu planowania transakcji aż po jego rozliczenie dla celów podatkowych);

c) dążono do prawidłowego i rzetelnego określenia polityki podatkowej (oraz sposobu nadzorowania jej realizacji) pozwalającej zachować należytą staranność w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

2. Strategia podatkowa za rok podatkowy 2020 była realizowana w zgodzie z podstawowymi celami gospodarczymi, jakie stawiane są przed Spółką. Spółka dążyła do zmniejszenia obciążeń podatkowych jedynie w zakresie, w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa podatkowego – z jednoczesnym uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności.

V. PODSTAWOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (W RAMACH REALIZOWANEJ STARTEGII PODATKOWEJ)

1. Podstawowe działania podejmowane przez Spółkę w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (w ramach realizowanej Strategii podatkowej Spółki za rok podatkowy 2020) polegały na:
a) odpowiednim podziale kompetencji w zakresie wypełniania obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego pomiędzy poszczególne osoby zatrudnione w Spółce;
b) analizie przeprowadzanych transakcji i zdarzeń, w tym gospodarczych, celem prawidłowej identyfikacji ich skutków podatkowych oraz ewentualnego ryzyka podatkowego.
c) identyfikowaniu ewentualnego ryzyka podatkowego mogącego wystąpić w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (w ramach oceny ryzyka podatkowego) – poprzez bieżące monitorowanie zmian przepisów prawa podatkowego, wydawanych interpretacji indywidualnych i ogólnych, objaśnień podatkowych i innych komunikatów przedstawianych przez Ministerstwo Finansów i inne organy KAS oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE;
d) rozstrzyganiu zaistniałych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przy udziale minimum dwóch osób, w tym osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków w danym obszarze podatkowym lub osoby posiadającej uprawnienia doradcy podatkowego – w celu ograniczenia lub wyłączenia ryzyka popełnienia błędu w zakresie realizacji obowiązków podatkowych.

2. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w obszarze realizacji obowiązków podatkowych osoba je identyfikująca pozostawała obowiązana do powiadomienia Głównego Księgowego o zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

3. W roku podatkowym 2020 rozliczenia podatkowe w Spółce dokonywane były w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – w tym zwłaszcza kwoty zobowiązań podatkowych kalkulowane były w oparciu o długoletnią praktykę stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka dbała o terminowe regulowanie należności publicznoprawnych wynikających z właściwych przepisów prawa podatkowego.

4. Spółka nie poszukiwała i nie wykorzystywała niejasności i nieprecyzyjności przepisów podatkowych celem osiągnięcia korzyści podatkowej.


VI.
 PROCEDURY – REGULAMINY PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE
 

1. Dążąc do zachowania należytej staranności w zakresie realizacji przepisów prawa podatkowego, Spółka w 2020 r. rozpoczęła pracę nad sformalizowaniem dotychczasowych zasad rozliczania podatków, rezultatem czego było przystąpienie do opracowania następujących dokumentów wewnętrznych (procedur):

  - procedurę KKS – dokument oznaczający przypisanie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej dla poszczególnych pracowników szczebla kierowniczego i Członków Zarządu Spółki biorących udział w sprawowaniu funkcji istotnych w sferze podatków;

  - procedurę rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) – dający możliwość weryfikacji kontrahentów Spółki oraz prawidłowego dokumentowania transakcji oraz pozwalający zabezpieczyć uprawnienie Spółki do odliczenia VAT w związku z nabyciem towarów lub usług;

  - procedurę rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – określający zasady rozliczania CIT w Spółce;

  - procedurę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – określający zasady rozliczania PIT w Spółce;

  - procedurę obiegu dokumentów księgowych i podatkowych - regulująca zasady obiegu i archiwizacji dokumentów przychodzących i wychodzących Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów związanych z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdawczością finansową.


             W Spółce obowiązują procedury dotyczące nawiązywania współpracy z kontrahentami. Obejmują one weryfikację kontrahentów pod kątem wiarygodności, prowadzenia rzeczywistej działalności, posiadania wymaganych rejestracji czy koncesji (w tym rejestracji dla podatku VAT). Wszelkie weryfikacje są dokumentowane, a proces akceptacji nowego klienta czy dostawcy jest ściśle ustrukturyzowany.

              Spółka posiada także procedurę dotyczącą sprawdzania rachunków bankowych kontrahentów w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. Biała Lista).

              Spółka aktywnie identyfikuje, ocenia, monitoruje i zarządza ryzykiem podatkowym. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka podatkowego, ryzyko takie jest rejestrowane i podejmowane są stosowne działania w zależności od rodzaju źródła tego ryzyka i jego wartości. Spółka, podejmując decyzję, jakie działania należy podjąć w związku z zaistniałym ryzykiem kieruje się przyjętą strategią podatkową, a w szczególności zasadą pozostawania w zgodzie z przepisami podatkowymi (tax compliance).

              W zakresie raportowania schematów podatkowych Spółka wdrożyła procedurę dostosowaną do wymogów ustawy Ordynacja podatkowa.

  1. Spółka opracowuje i wdraża regulaminy oraz wypracowaną praktykę weryfikacji dokumentów przy ich księgowaniu dającą możliwość ich prawidłowego ujęcia w poszczególnych pozycjach oraz prawidłowego zaklasyfikowania zapisów dla celów podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz pozostałych podatków – która to praktyka była stosowana w poprzednich latach podatkowych (w tym w 2020 r.) i jest dalej stosowana.
  2. Spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT), podatku od
   towarów i usług (VAT), podatku od nieruchomości. Ponadto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz uiszcza należne cła.
  3. Dla każdego podatku istnieje odrębny proces obejmujący analizę podstaw opodatkowania, weryfikację dokumentów fiskalnych sporządzanych i otrzymywanych w raportowanym okresie i weryfikację kalkulacji podatku. Wdrożone procesy zapewniają składanie deklaracji podatkowych i dokonywanie płatności podatków w terminach wynikających z przepisów prawa.
  4. Dokonywane przez Spółkę transakcje oraz podejmowane inne, nietransakcyjne działania podlegają ocenie z punktu widzenia podatkowego. W zależności od typu transakcji, ocena ta może być dokonywana już na etapie zawierania umowy, albo też na etapie ujmowania transakcji w księgach rachunkowych. Transakcje powtarzalne, standardowe (rutynowe), ujmowane są pod kątem podatkowym w sposób z góry zdefiniowany, podczas gdy transakcje niestandardowe, zdarzenia nietypowe, nowe rodzaje transakcji analizowane są każdorazowo indywidualnie. W przypadku wątpliwości spółka zasięga opinii zewnętrznych doradców podatkowych lub występuje o wydanie na jej rzecz indywidualnych interpretacji podatkowych.

             Weryfikowany jest również sposób prezentacji transakcji w systemie księgowym spółki, co na dalszym etapie przekłada się na poprawność raportowania w ramach poszczególnych podatków i ich ujęcia do opodatkowania poszczególnymi podatkami. Systemy księgowe i towarzyszące im procesy księgowo-finansowe uwzględniają wymogi przepisów podatkowych, zawierając ustawienia systemowe wspierające kalkulacje podatków.

              Spółka wdrożyła procesy wspierające przygotowywanie i składanie JPK_VAT oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP).


  VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM

    1. RYZYKO PODATKOWE

  1. W roku podatkowym 2020 Spółka nie wykazywała (i nie wykazuje) apetytu na ryzyko w dziedzinie opodatkowania. Ta okoliczność wynika głównie z faktu, że Spółka dążyła do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

       2.Spółka nie angażowała się w sztuczne konstrukcje, których celem było unikanie, obniżenie lub uchylanie się od zobowiązania podatkowego oraz osiągnięcie jedynie korzyści podatkowej. Wszelkie decyzje podejmowane były z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, w oparciu o uzasadnione przesłanki ekonomiczne.

      3. W roku podatkowym 2020 Spółka nie występowała wydanie o opinii zabezpieczających zgodnie z rozdziałem 4 działem IIIA Ordynacji podatkowej lub inne prawnie dozwolone opinie i wnioski. W przypadku zidentyfikowania potrzeby wystąpienia o tego rodzaju środki zabezpieczenia pozycji podatkowej, Spółka jest gotowa sięgnąć po tego rodzaju środki w kolejnych latach podatkowych.

       4. W roku podatkowym 2020 Spółka uwzględniała potencjalne ryzyka podatkowe, które mogłyby wynikać z:

  a) możliwości wystąpienia przyszłych zmian w zakresie utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz TSUE;

  b) możliwości wystąpienia przyszłych zmian w zakresie utrwalonej praktyki interpretacyjnej w rozumieniu art. 14n § 5 Ordynacji Podatkowej (tj. utrwalonej linii w zakresie interpretacji indywidualnych);

              W odniesieniu do nowych przepisów, Spółka dochowywała (i nadal dochowuje) należytej staranności przy ich stosowaniu – wykorzystując w tym celu ogólnie akceptowane dyrektywy wykładni przepisów prawa (w tym zwłaszcza wykładni literalnej), poglądy prezentowane przez przedstawicieli doktryny oraz inne niezbędne źródła (m.in. w tym uzasadnienia ustaw). Spółka korzystała z usług zewnętrznych kancelarii prawno – podatkowych.

              Za akceptowane ryzyko podatkowe Spółka uznawała również zastosowanie się przez Spółkę do wydawanych dla niej indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (bądź zastosowanie się do interpretacji ogólnych). W takich sytuacjach Spółka korzystała (i korzysta) z mocy ochronnej wynikającej z art. 14k-14n Ordynacji podatkowej.

              W przypadku ewentualnego zidentyfikowania istotnych ryzyk podatkowych,podmiot wykrywający, był obowiązany do poinformowania Zarządu o zaistniałym ryzyku i o podjętych krokach celem zapobiegnięcia ich ziszczeniu lub ograniczenia ich skutków.

    2. REAKCJA NA RYZYKO PODATKOWE

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała czynności, w odniesieniu do których stwierdzono, że ich wykonanie powodowało, powoduje lub może spowodować przekroczenie akceptowalnego ryzyka podatkowego.

  W przypadku zidentyfikowania:

  a) błędnych zapisów w księgach rachunkowych, kalkulacjach i deklaracjach podatkowych,
  b) błędnie wystawionych lub niewystawionych faktur,
  c) błędnie wystawionych lub niewystawionych innych dokumentów księgowych,
  d) innych, istotnych nieprawidłowości

  - każdy pracownik/współpracownik Spółki był obowiązany (i nadal jest zobowiązany) do poinformowania Głównego Księgowego lub innej wyznaczonej osoby o zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

   3. SZACOWANIE I OGRANICZANIE RYZYKA PODATKOWEGO

  Celem ustalenia zaistnienia i zabezpieczenia Spółki przed wystąpieniem ryzyk podatkowych/istotnego ograniczenia możliwości ich wystąpienia, w Spółce mogły (i nadal mogą) być podejmowane czynności polegające na:

  a) analizie interpretacji indywidualnych wydawanych w analogicznych sprawach oraz orzeczeń sądów administracyjnych/TSUE dotyczących zbliżonych zagadnień podatkowych – w celu ustalenia możliwych metod urzędowej wykładni oraz stosowania przepisów prawa podatkowego;
  b) stosowaniu się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych;
  c) stosowaniu się do interpretacji ogólnych wydawanych przez MF;
  d) uzyskiwaniu opinii podatkowych od zewnętrznych doradców (w tym spółek doradztwa podatkowego);
  e) występowaniu z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych;
  f) występowaniu z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych i akcyzowych;
  g) analizie stanowisk prezentowanych przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego poruszających podobne zagadnienia podatkowe do zaistniałych w stanach faktycznych zbliżonych do tych, w których znalazła się Spółka.

  VIII. INFORMACJE O REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH I SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)

  Spółka realizowała swoje obowiązki podatkowe w sposób terminowy i zgodnie z wymogami przepisów prawa dotyczących poszczególnych rodzajów podatków, zapewniając dochody budżetu państwa i gmin, na terenie których prowadziła swoją działalność.

  Za rok podatkowy 2020 Spółka nie składała informacji o schemacie podatkowym

  IX. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH

  Za rok podatkowy 2020 Spółka nie składała

  - wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji;

  - wniosku o wydanie interpretacji ogólnej;

  - wniosku o wydanie wiążących informacji stawkowych i akcyzowych;

  X.
  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH W ZAKRESIE TRANSAKCJI ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  1. Spółka zidentyfikowała podmioty powiązane, z którymi dokonywała transakcji w roku podatkowym 2020 oraz wartość tych transakcji.

  2. W roku podatkowym 2020 łączna wartość transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów.
  Spółka zaprezentowała informacje o transakcjach kontrolowanych z podziałem na poszczególne podmioty powiązane – w roku podatkowym 2020 – w tabeli poniżej.
   

  LP

  Podmiot

  Rodzaj transakcji

  Wartość transakcji

  Rodzaj powiązania

  1

  Grudnik Investment sp. z o. o.

  najem

  775.800,00 PLN

  kapitałowe, osobowe

  2

  Inter-Sanit sp. z o. o.

  najem

  3.600,00 PLN

  osobowe

  3

  Inter- Sanit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

  najem, sprzedaż towarów, marketing, usługi księgowe, kadrowe i windykacyjne

  7.913.714,82 PLN

   

  osobowe

  4

  GRUDNIK-FINANSE sp. z o. o.

  sprzedaż towarów

  865,35 PLN

  osobowe


  XI.
   INFORMACJE W ODNIESIENIU DO TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI Z KRAJÓW LUB TERYTORIÓW STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ
   
  1. W roku podatkowym 2020 Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami z krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych).


  2. W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

  XII. INFORMACJA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

              W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

  XIII.  WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PODATKOWYMI

  1. Spółka – dbając o dobre relacje z organami podatkowymi – wykonywała i planuje na bieżąco wykonywać następujące czynności:

  a) terminowo udzielać odpowiedzi (informacji) na wniosek organów podatkowych;

  b) terminowo przekazywać deklaracje podatkowe i wpłacać należności publicznoprawne;

  c) należycie wykonywać ciążące na niej inne obowiązki jako podatnika, obowiązki
  płatnika i inne obowiązki przewidziane przepisami prawa podatkowego.

  2. Spółkę przed administracją skarbową reprezentował (i na bieżąco reprezentuje) Zarząd lub inne osoby posiadające stosowne upoważnienie w tym względzie.