REGULAMIN PORTALU B2B
 
GRUDNIK.PL  

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Portalu B2B grudnik.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest przeznaczony wyłącznie dla Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal B2B grudnik.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Portalu B2B grudnik.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 § 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej grudnik.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej grudnik.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. PRODUKT – dostępna w Portalu B2B rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Portalu B2B.
 8. PORTAL B2B - Portal B2B internetowy Usługodawcy działający pod adresem Grudnik.pl.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – GRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135068, NIP: 9451769859, REGON: 351357405, kapitał zakładowy: 6.468.000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a, 31-234 Kraków, adres poczty elektronicznej (e-mail): bokb2b@grudnik.pl, numer telefonu: +48 12 617 08 00.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu B2B.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu B2B.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 §3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 1. Portal B2B grudnik.pl prowadzi sprzedaż hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz podmiotów niebędących Konsumentami oraz nieobjętych ochroną konsumencką wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Produkty oferowane w Portalu B2B są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu B2B nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Portalu B2B podana jest w złotych polskich (PLN) stanowi wartość netto, nie zawiera podatku VAT oraz kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Portalu B2B jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta może ulec zmianie w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia (w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy Produktów już zamówionych przez Klienta, to jest on o takiej zmianie niezwłocznie informowany i ma prawo do anulowania Zamówienia lub jego części.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Portal B2B grudnik.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Portalu B2B.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Portalu B2B przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Portal B2B realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Portalu B2B tj. od 08:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 11. Każdemu zarejestrowanemu Klientowi Sprzedawca przydziela opiekuna (handlowca), który jest osobą pierwszego kontaktu w sprawach związanych z reklamacjami, transportem oraz kosztami dostawy. Klient uzyskuje dostęp do danych kontaktowych do swojego opiekuna (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) po zalogowaniu się na swoje Konto.

 
§4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT w formie elektronicznej przekazywana na Konto przez opiekuna Klienta lub wysyłana na adres e-mail wskazany w Zamówieniu).
 7. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 8. Zmiana lub anulowanie Zamówienie jest możliwe do momentu jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji zmiana jakichkolwiek jego warunków lub jego anulowanie wymaga bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem handlowym Sprzedawcy i jest uzależnione od uznania Sprzedawcy. 

§5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w tym za koszty dostawy, w terminie wskazanym na fakturze, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedaż w ramach Portalu B2B jest realizowana z użyciem limitu kredytowego, o który Klient musi zawnioskować przed realizacją Zamówienia.
 4. Limit, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu jest uzależniony od pozytywnego wyniku procesu weryfikacji dokonywanego przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca może przyznać Klientowi limit kredytowy umożliwiający składanie Zamówień z odroczonym terminem płatności.
 6. Klient może składać Zamówienia z odroczonym terminem płatności jedynie do wyczerpania przyznanego mu limitu kredytowego oraz pod warunkiem, że wszystkie wcześniejsze płatności zostały wykonane w terminie i Klient nie ma opóźnień z żadną wymagalną płatnością.
 7. W przypadku gdy wartość kolejnego Zamówienia zsumowanego z łączną wartością nieopłaconych Zamówień danego Klienta w momencie realizacji nowego Zamówienia przekraczałaby przyznany mu limit kredytowy, złożenie kolejnego Zamówienia z odroczonym terminem płatności nie będzie możliwe.
 8. Informacja o aktualnym saldzie limitu kredytowego znajduje się w Koncie Klienta. Wysokość salda wskazywanego w Koncie może się różnić od jego rzeczywistej wysokości, ze względu na odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi aktualizacjami, zwłaszcza jeżeli zostało złożone kolejne Zamówienie po ostatniej aktualizacji. Zamówienia z formą płatności limit kredytowy będą weryfikowane i potwierdzane przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uregulowania przez Klienta należności, co do których występuje opóźnienie w płatności.
 10. Sprzedawca nie udostępnia innych metod płatności.
 11. Klient nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń wierzytelności względem Sprzedającego, z zobowiązaniami wynikającymi z realizacji Zamówienia, przysługującymi Sprzedającemu.

 

 §6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane indywidualnie z przedstawicielem Sprzedawcy i są uzależnione od gabarytów oraz masy Produktów, a także od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu. Sprzedawca ponosi koszty dostawy w przypadku osiągnięcia przez Klienta minimum logistycznego ustalanego indywidualnie z Klientem.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
 3. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 4. Zakupione w Portalu B2B Produkty:
  • mogą być odbierane osobiście u Sprzedawcy lub
  • są wysyłane za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. W przypadku wyboru odbioru osobistego, o którym mowa w pkt 4.1. Klient jest zobowiązany do obioru Produktu w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia gotowości odbioru, pod rygorem anulowania Zamówienia.
 6. W przypadku wyboru dostawy, o której mowa w pkt 4.2., Sprzedawca zastrzega wyłączne prawo do dokonania wyboru metody dostawy: transport własny lub firma kurierska.
 7. Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę, zwłaszcza ciągłość taśmy firmowej świadczącej o nienaruszeniu paczki, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia nieprawidłowości.
 8. Po dostarczeniu przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy.
 9. Braki ilościowe rozpatrywane są pod warunkiem zgłoszenia ich do Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki. 
  §7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem lub objętym ochroną konsumencką.
  • Wszystkie Produkty oferowane w Portalu B2B posiadają gwarancję Producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od Produktu i jest liczony od dnia jego dostarczenia do Klienta.
  • Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać wyłącznie do przypisanego Klientowi opiekuna będącego przedstawicielem Sprzedawcy.
  • W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Klient pokrywa koszty odbioru oraz dostawy w przypadku wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi pisemnie na adres e-mail lub telefonicznie.
  §8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Portalu B2B korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Portalu B2B.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Portalu B2B odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Portalu B2B treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Portalu B2B i prezentowanych w nim materiałów


 §9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Portalu B2B zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Portalu B2B zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę
 3. Klientowi ma prawo do:
  • prowadzenia dodatkowych subkont w ramach swojego Konta dla osób zatrudnionych przez niego,
  • do nadawania i ograniczania uprawnień swoim pracownikom w ramach ich subkont.
 4. Dostęp do zarządzania uprawnieniami posiada osoba posiadająca uprawnienie "Zarządzanie pracownikami".
 5. Osoba zarządzająca uprawnieniami, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, akceptując Regulamin, stosownie do brzmienia art. 473 par. 1 Kodeksu Cywilnego, przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie działania osób którym nadała jakiekolwiek uprawnienia w ramach Konta, a wynikające z nadania tych uprawnień m.in: dodania nowego konta do firmy, zmiany uprawnień, złożonych zamówień i odpowiada za takie działania tych osób jak za swoje własne.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższe,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Portalu B2B w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 §10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Portalu B2B Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bokb2b@grudnik.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 §11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krakow2@montershop.pl.
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  §12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem grudnik.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością GRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000135068, NIP: 9451769859, REGON: 351357405, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a, 31-234 Kraków. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony grudnik.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony grudnik.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Portalu B2B pod adresem grudnik.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Portalu B2B pod adresem grudnik.pl użyte są w celach informacyjnych.


 §13

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu B2B wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła
  w wyniku działania Siły wyższej, awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usług telekomunikacyjnych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Klienta systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu komputerowego Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych PayPal i Dotpay.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia Portalu B2B, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania Portalu B2B, ale
  z obowiązkiem uprzedniego powiadomienia Klientów.
 5. Sprzedawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Portalu B2B w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Portalu B2B, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania

 §14

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Usługobiorcom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji Mobilnej oraz na Platformie B2B Grudnik.
 2. Przy pierwszym – po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu – logowaniu do Portalu B2B, Klient otrzyma komunikat potwierdzający, że doszło do zmian w Regulaminie i poproszony zostanie o akceptację nowej treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, zakupy w Portalu B2B Internetowym nie będą możliwe, zaś po upływie 14 dni od dnia odmowy przez Klienta zaakceptowania zmian Regulaminu lub po upływie 14 dni od dnia realizacji ostatniego Zamówienia złożonego przed wejściem w życie zmian Regulaminu w przypadku Zamówień będących w realizacji, Sprzedający upoważniony będzie do usunięcia Konta Klienta w Portalu B2B.
 3. Niezależnie od postanowień pkt 2 niniejszego paragrafu, Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 §13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Portal B2B zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Portal B2B, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.