Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym w niniejszej zakładce znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, a  w szczególności:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że:

 1. przetwarzamy albo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz
 2. treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej „RODO”], zwłaszcza art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 tego aktu,

w ramach tego dokumenty przedstawiamy Tobie informacje wymagane przez prawo, związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, adres: ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 11A, 31-234 Kraków, e-mail: rodo@grudnik.pl.

Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11A, 31-234 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135068, o numerze NIP: 9451769859 oraz o numerze REGON: 351357405, o kapitale zakładowym: 6.468.000,00 zł.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu oceny Twojej sytuacji finansowej, oceny możliwości zapewnienia finansowania Twoich zobowiązań względem nas oraz przedstawienia oferty współpracy z propozycją zasad finansowania; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 2. w celu zawarcia umowy, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, a także wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w przypadku wykorzystywania danych dotyczących Twojego stanu zdrowia podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 3. w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa nakładających obowiązki sprawozdawcze, rozliczeniowe lub podatkowe; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w zakresie danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 5. w celach analitycznych, polegających na doborze usług do potrzeb naszych Twoich i innych naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych oraz ofert naszych towarów lub usług, bez uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zainteresowania naszą ofertą; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych oraz ofert naszych towarów lub usług, bez uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zainteresowania naszą ofertą bezpośrednio (marketing bezpośredni) oraz profilowania (wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych
 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, przetwarzamy Twoje dane osobowe przetwarzamy do momentu jej wycofania.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, Twoje dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 3. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, albo sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z nią związanych oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 5. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu:
  1. aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub
  2. cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody, w tym zgody na przesyłanie informacji handlowych lub wykorzystywania końcowych urządzeń telekomunikacyjnych z których korzystasz, lub
  3. sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 1. warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy;
 2. wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa w zakresie podawania danych indentyfikacyjnych.

Przykładowe konsekwencje niepodania danych to:

 1. brak możliwości określenia źródeł finansowania i przedstawienia oferty;
 2. odmowa zawarcia umowy;
 3. brak możliwości wykonania umowy (odmowa spełnienia naszego świadczenia);
 4. potencjalna możliwość dochodzenia przez nas odszkodowania.
 1. Informacje o odbiorcach danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
  1. podmiotom zapewniającą nam obsługę księgowo-kadrową;
  2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną;
  3. podmiotom podejmującym na naszą rzecz czynności związane z obsługą informatyczną;
  4. podmiotom prowadzącym na naszą rzecz działania marketingowe;
 2. innym niezależnym odbiorcom:
 1. podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą;
 2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia lub wspiera naszą;
 3. partnerom handlowym, którzy umożliwiają nam świadczenie usług na Twoją rzecz.
 4. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych

Zasadniczo Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie.

Zdarza się jednak, że korzystamy również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Krajowy Rejestr Sądowy.

Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać także od współpracujących z nami podmiotów, udostępniających nam Twoje dane.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy takie dane lub kategorie danych jak: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane rejestrowe i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, finansowe dane identyfikujące, w tym o środkach finansowych, transakcjach finansowych, lub zobowiązaniach (służące ocenie zdolności lub wiarygodności płatniczej).

Zapewniamy, że nie są nam potrzebne dane dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania. Również nie zbieramy danych dotyczących Twojego stanu zdrowie, pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, seksualności lub orientacji seksualnej. O te informacje nigdy nie pytamy i tych danych ani nie zbieramy, ani nie przetwarzamy, chyba że celowo, z własnej inicjatywy, nam je udostępnisz, np. w wiadomości e-mail lub w inny sposób.

 1. Profilowanie

W związku ze specyfiką naszych usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego Klienta, możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych wprowadzanych w elektronicznym wniosku, oceniamy czy możemy przyznać Tobie limit kredytowy albo inną formę finansowania, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Możemy automatycznie analizować dostarczone przez Ciebie informacje w zakresie Twojej wiarygodności finansowej i na ich podstawie ustalać, czy umożliwienie Tobie skorzystania z usługi, nie stanowi dla nas nadmiernego ryzyka.

Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla Ciebie, że możemy wskutek decyzji naszego programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. W takim wypadku masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie tego wniosku przez nasz personel.

Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do oceny możliwości zawarcia umowy, a jeżeli umowa zostanie zawarta, do jej wykonania.

 1. Poniżej przedstawiamy prawa, który zostały Tobie zagwarantowane w RODO
 1. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Możesz żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Pamiętaj, że możesz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych. Zwracamy szczególnie uwagę na to, że:
  1. masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
  2. masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę możesz składając oświadczenie przesłane na podany powyżej adres e-mail albo adres naszej siedziby.

Zarząd Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie monitoringu obiektów

OBIEKT OBJĘTY MONITORINGIEM
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z tym, że:

 1. obiekt, z którego korzystasz oraz jego otoczenie pozostają objęte monitoringiem wizyjnym oraz
 2. treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej „RODO”], zwłaszcza art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 tego aktu,

w ramach tego dokumenty przedstawiamy Tobie informacje wymagane przez prawo, związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych.

 1. Informacja o braku możliwości identyfikacji

Przetwarzając Twoje dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego nie jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować. By skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, musisz dostarczyć dodatkowe informacje, które pozwolą Cię zidentyfikować.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, adres: ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 11A, 31-234 Kraków, e-mail: rodo@grudnik.pl.

Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11A,
31-234 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135068, o numerze NIP: 9451769859 oraz o numerze REGON: 351357405, o kapitale zakładowym: 6.468.000,00 zł.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym w szczególności pracowników oraz współpracowników a także kontrahentów oraz ochrony mienia, znajdujących się w obiekcie lub jego pobliżu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy:

 1. 30 dni od momentu utrwalenia Twojego wizerunku;
 2. w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu prawomocnego zakończenia danego postępowania.
 1. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych nie jest warunkiem ani umownym, ani ustawowym. Stanowi natomiast konsekwencję faktu objęcia obiektu oraz jego otoczenia monitoringiem. Skutkiem wejścia w obszar objęty monitoringiem, np. w celu nabycia w obiekcie towarów lub usług albo ich odbioru, jest to, że Twoje dane mogą zostać utrwalone.

Przykładowe konsekwencje niepodania danych to:

 1. brak możliwości skorzystania z obiektu objętego monitoringiem lub jego otoczenia,
 2. brak możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania.
 1. Informacje o odbiorcach danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, zwłaszcza:
  1. podmiotom podejmującym na naszą rzecz czynności związane z obsługą informatyczną systemu monitoringu.
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy takie dane lub kategorie danych jak: dane możliwe do zarejestrowania w ramach monitoringu wizyjnego, np. wizerunek, dane identyfikacyjne umieszczone na pojeździe, którym poruszasz się w otoczeniu obiektu.

 1. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. Poniżej przedstawiamy prawa, który zostały Tobie zagwarantowane w RODO

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

By skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, musisz dostarczyć dodatkowe informacje, które pozwolą Cię zidentyfikować.

 

Zarząd Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie


Informacje dla procesów rekrutacji

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
w związku z wszystkimi prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij do nas aplikację z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem. Nie musisz jej podpisywać ręcznie, wystarczy, że w miejscu wskazanym na podpis wskażesz swoje imię i nazwisko.

Poniżej zaś znajduje się informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji, w którym weźmiesz udział.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody[1] na przetwarzanie w systemach informatycznych oraz w zbiorach papierowych moich danych osobowych, w zakresie danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych o wykształceniu, stażu pracy lub pełnionych funkcjach, uprawnieniach zawodowych, wiedzy, wizerunku oraz innych danych zawartych przeze mnie w życiorysie, CV lub liście motywacyjnym w celu przeprowadzania z moim udziałem procesu rekrutacji przez Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.

 

[imię i nazwisko]

Podstawa prawna:

 1. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”].

Wyrażenie każdej z poniższych zgód jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody może oznaczać, że nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz określonych usług. Pamiętaj, że każdą ze zgód możesz w dowolnym momencie cofnąć. Cofnięcie zgody nie oznacza, że dotychczasowe przetwarzanie Twoich danych było wadliwe.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że:

 1. przetwarzamy albo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz
 2. treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej „RODO”], zwłaszcza art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 tego aktu,

w ramach tego dokumenty przedstawiamy Tobie informacje wymagane przez prawo, związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, adres: ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 11A, 31-234 Kraków, e-mail: rodo@grudnik.pl.

Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11A, 31-234 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135068, o numerze NIP: 9451769859 oraz o numerze REGON: 351357405, o kapitale zakładowym: 6.468.000,00 zł.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. przeprowadzania z Twoim udziałem procesów rekrutacyjnych; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. Twoja zgoda;
 2. weryfikacji podanych przez Ciebie danych na potrzeby przeprowadzania z Twoim udziałem procesów rekrutacyjnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawą przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – do czasu jej odwołania; niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji dane te zostaną usunięte;
 2. w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu zakończenia rekrutacji; niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji dane te zostaną usunięte.
 1. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzania z Twoim udziałem procesów rekrutacyjnych przez Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.

 1. Informacje o odbiorcach danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np.:
  1. podmiotom zapewniającą nam obsługę księgowo-kadrową;
  2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną;
  3. podmiotom podejmującym na naszą rzecz czynności związane z obsługą informatyczną;
 2. innym niezależnym odbiorcom, z którymi współpracujemy w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
 1. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych

Zasadniczo Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie.

Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać także od współpracujących z nami podmiotów, udostępniających nam Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniego kandydata.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy takie dane lub kategorie danych jak: danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych o wykształceniu, stażu pracy lub pełnionych funkcjach, uprawnieniach zawodowych, wiedzy, wizerunku, zwłaszcza te dane, które udostępnisz starając się o pracę w dokumentach aplikacyjnych (CV, życiorys czy list motywacyjny).

Zapewniamy, że nie są nam potrzebne dane dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania. Również nie zbieramy danych dotyczących Twojego stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, seksualności lub orientacji seksualnej. O te informacje nigdy nie pytamy i tych danych ani nie zbieramy, ani nie przetwarzamy, chyba że celowo, z własnej inicjatywy, nam je udostępnisz, np. w wiadomości e-mail, lub w inny sposób.

 1. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. Poniżej przedstawiamy prawa, który zostały Tobie zagwarantowane w RODO
 1. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Możesz żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Pamiętaj, że możesz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych. Zwracamy szczególnie uwagę na to, że:
  1. masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę możesz składając oświadczenie przesłane na podany powyżej adres e-mail albo adres naszej siedziby.

 

Zarząd Grudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

 

 

[1] Niepotrzebne skreśl.